sâmbătă, 22 ianuarie 2011

Contestație model II ”periat”

Modelul II se referă la pensiionarii care au transmis adeverinţele de venit către Serviciul pensii militare a MApN.

Exemplar nr..........

CATRE

Ministerul Apărării Naţionale

Direcţia Financiar Contabilă

COMISIA DE CONTESTAŢII

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul, ........................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere (în continuare „SCMD”), domiciliat în localitatea ..........................., str. ............................. nr. ........, bl. ........., ap. ........ , jud./ sect. ..................., posesor al actului de identitate seria ............. nr. ................. , eliberat de ........................... la data de ............................ CNP ............................, cu dosar pensie nr............................. depun prezenta

CONTESTAŢIE

la Decizia de recalculare a pensiei nr. ............. din ................. (Anexa nr. 1) ce mi-a fost eliberata de Direcţia Financiar Contabilă- Serviciul Pensii Militare şi Drepturi Sociale (Casa de Pensii Sectorială) a Ministerului Apărării Naţionale, prin care solicit:

A. ÎN PRINCIPAL:

· Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

B. ÎN SUBSIDIAR:

· În măsura în care veţi respinge primul capăt de cerere contest cuantumul pensiei, pentru următoarele

MOTIVE

A. Cu privire la anularea deciziei de recalculare a pensiei

I. Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziilor de recalculare a pensiilor membrilor SCMD

1. Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispoziţiilor Legii 119/2010 şi a H.G. nr. 735 din 21 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 527 din data de 28 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor.

2. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus: „suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”.

3. Aşadar, emiterea deciziilor de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.

4. Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiilor în baza unui act a cărei aplicare este suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziilor contestate şi a cuantumului pensiilor astfel cum a fost el stabilit.

II. Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului

5. Ca urmare a recalculării pensiei dreptul de proprietate al subsemnatului a fost încălcat astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.

III. Încălcarea principiului neretroactivităţii legii

6. Măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice nu se poate face decât prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile

7. Prin Decizia nr. 830/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 24.07.2008, Curtea Constituţională a statuat: „ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.

8. De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr. 57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.

9. În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arată: «În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente».

10. Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.

11. Concluzionând Consiliul Legislativ apreciază că: pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.

IV. Încălcarea principiului drepturilor câştigate

12. Decizia de recalculare pe care înţeleg să o contest este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate.

13. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” - cauzele Saieva vs. Caisse de compensation des allocations familiales - 32/76 şi Mario Viva vs. Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs - 83/87.

14. Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO care, în mod consecvent, a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.

15. Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.

16. Rezultă, aşadar, că prin recalcularea pensiei a fost încălcat principiul dreptului câştigat.

16.1. Recalcularea pensiei în baza L.119/2010 şi a H.G. 735/2010, este neconstituţională pentru că L.119/2010 este fundamentată pe un principiu al prezumţiei, fals şi anume cel prevăzut de art. 3 alin. 2 - „În situaţia pensiilor ........, care au fost stabilite în baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determină CONSIDERÂNDU-SE A FI ÎNDEPLINITE CONDIŢIILE DE ACORDARE PREVĂZUTE DE L.19/2000.

Ori, este bine cunoscut faptul că militarii nu au fost supuşi principiului contributivităţii în decursul carierei şi nu au contribuit la bugetul asigurărilor sociale, buget la care face referire L.19/2000.

16.2. ART. 5- Legea 164/2001

(1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor, exercită controlul aplicării acestora şi iniţiază propuneri de acte normative în domeniu.

(2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale se asigură de la bugetul de stat prin bugetele instituţiilor prevăzute la alin.(1).

V. Principiul egalităţii în drepturi şi nediscriminării

17. Curtea Constituţională prin exceptarea magistraţilor de la recalcularea pensiilor de serviciu, încalcă principiul fundamental al egalităţii în drepturi a cetăţenilor, determinând discriminarea militarilor care beneficiază de pensii de serviciu .

Totodată, Curtea Constituţională prin această decizie intră în contradicţie cu propria practică, potrivit căreia „dreptul la pensie de serviciu îl au toate forţele de apărare şi ordinii publice - armata, poliţia şi serviciile speciale” (Decizia nr. 20 /2000).

Legislaţia comunitară europeană Pilonul al II-lea, Directiva nr. 86/378/CEE, modificată prin Directiva nr. 96/97/CEE, privind aplicarea principiului egalităţii în schemele ocupaţionale de securitate socială, care acoperă sectorial şi legile speciale de pensii ale magistraţilor, militarilor, poliţiştilor ş.a., a condus la atenţionarea Guvernului României prin Raportul de consultare din 31.01.2007 al Comisiei Europene prin care i „se atrage atenţia asupra faptului că, pentru legislaţia neconformă Directivelor comunitare, Comitetul Miniştrilor va transmite României scrisori de notificare oficială, declanşând astfel acţiunea de neîndeplinire a obligaţiilor de Stat membru al U.E”.

18. Faţă de cele de mai sus, solicit anularea Deciziei nr. ................ din ................. de recalculare a pensiei , emisă de Direcţia Financiar Contabilă- Serviciul Pensii Militare şi Drepturi Sociale (Casa de Pensii Sectorială) a Ministerului Apărării Naţionale pe care înţeleg să o contest şi menţinerea în plată a pensiei conform ....................nr. ................. din ................... (Anexa nr.3) emisă de Direcţia Financiar Contabilă-Serviciul Pensii Militare şi Drepturi Sociale a Ministerului Apărării Naţionale, începând cu data de 01.01.2011

B. Cu privire la cuantumul pensiei subsemnatului

a) Cu privire la cuantumul pensiei stabilit prin recalculare

19. Prin Decizia de pensionare nr. .................... din ....................... emisă în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit un cuantum al pensiei mele de ................ lei (brut).

20. Prin noua decizie, pe care înţeleg să o contest, Direcţia Financiar Contabilă- Serviciul Pensii Militare şi Drepturi Sociale (Casa de Pensii Sectorială) a Ministerului Apărării Naţionale a micşorat cuantumul pensiei mele cu .................. lei (brut), noul cuantum fiind de ............... lei (brut).

21. Acest nou cuantum este incorect stabilit constituind o eroare şi totodată un abuz în activitatea de recalculare a pensiei, având în vedere art. 7 alin.(1) al Legii nr. 119/2010 conform căruia: «Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare”.

Potrivit art. 169 din Legea nr. 19/2000 - (1) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.

În fapt şi în drept, ceea ce s-a făcut acum în temeiul Legii 119/2010 şi HG 735/2010,este o noua stabilire a pensiei , iar nu o recalculare.

22. În conformitate cu dispoziţiile art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000:

(6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art. 76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin. (2), (3), (5) şi (51).

(7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos.

23. Aşadar, prin diminuarea cuantumului pensiei subsemnatului au fost încălcate dispoziţiile art. 180 alin. (7) care precizează foarte clar că în situaţia în care cuantumul pensiei stabilit în urma recalculării este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos.

b) Cu privire la modalitatea şi datele de calcul avute în vedere la stabilirea cuantumului pensiei recalculate

24. Ca temei utilizat la stabilirea noului cuantum al pensiei rezultat prin recalculare în temeiul Legii nr.119/2010, Direcţia Financiar Contabilă- Serviciul Pensii Militare şi Drepturi Sociale (Casa de Pensii Sectorială) a Ministerului Apărării Naţionale invocă prevederile art.5 alin. (4) în care se precizează că: „În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură salarială, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.”

25. Conform prevederilor art. 4 alin (1) din Legea nr. 119/2010: „Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează de către instituţiile în evidenţa cărora se află persoanele beneficiare”.

26. Rezultă că aceste instituţii au obligaţia de a recalcula pensiile în baza datelor pe care le deţin, fără a exista o responsabilitate a mea în a procura şi a transmite la Direcţia Financiar Contabilă- Serviciul Pensii Militare şi Drepturi Sociale (Casa de Pensii Sectorială) a Ministerului Apărării Naţionale documente prin care eu să îmi dovedesc veniturile.

Atenţie: PARTICULARITĂŢI REFERITOARE LA DOCUMENTELE CE AU STAT

LA BAZA MODALITĂŢII DE CALCUL: (*se dezvoltă de fiecare pensionar)

- Perioade de activitate lipsă;

- Date eronate conţinute;

- Lipsa unor venituri cunoscute sau cuantum incorect;

- Nemenţionarea documentelor din care să rezulte datele înscrise în adeverinţe, contrar prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.33/2002, aprobată prin Legea nr.223/2002.

- Nemenţionarea eventualelor demersuri ce trebuie întreprinse pentru pentru a putea fi identificate sumele aferente perioadelor (stagii de cotizare), ce apar cu cifra zero;

27. Răspunderea mea este de a transmite date despre stagii de cotizare nevalorificate, aşa cum prevede art. 169 alin (1), (2) şi (3) şi art. 86 alin (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

28. Aduc la cunoştinţa comisiei de contestaţii faptul că am înaintat cerere (nr. ……….. P din ……………….) (Anexa nr. 7) de eliberare a adeverinţei de venit către CMZ ......................, în care nu am prevăzut expres ca scopul eliberării acestui document să fie recalcularea pensiei mele în condiţiile Legii 119/2010.

29. Pe data ...................... (după .............. zile de la depunerea cererii) am primit de la CMZ Constanţa adeverinţa cu nr. ................... din ..................... privind veniturile brute/nete lunare individuale realizate în perioada de activitate, eliberate pe baza datelor existente în păstrarea U.M. ................... (CMZ .....................). Menţionez că în perioada de activitate nu am lucrat şi nu am fost în evidenţa U.M. .................., în plus această unitate nu este deţinătoare a arhivei cu datele referitoare la veniturile realizate în perioadele de activitate de către cadrele din alte unităţi din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

30. În urma verificării adeverinţei de venit eliberate de CMZ ....................... am constatat:

30.1. Perioade lipsă-...........................................................................................................;

30.2. Perioade cu date incomplete-……………………………………………………….;

30.3. Cu excepţia veniturilor din ultimele ................. luni de activitate, celelalte date din adeverinţa de venit pentru perioada activă nu pot fi certificate de mine având în vedere că nu sunt în posesia unor documente care să îmi dovedească drepturile salariale. Mai mult în adeveriţa de venit primită de la CMZ Constanţa nu se face referire la documentele în baza cărora au fost completate datele şi structurile emitente, contrar prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.33/2002, aprobată prin Legea nr.223/2002.

30.4. Potrivit Art. 4 lit. e) din Ordinul Ministrului Apărării Naţionale M101/2010 – „în măsura în care beneficiarii sunt de acord cu datele înscrise în adeverinţe, aceştia vor completa cererea prevăzută la anexa nr. 1a sau nr. 1b, după caz, din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010”, deci dacă eu certific aceste venituri, le trimit Casei de Pensii în vederea recalculării.

Nu am certificat aceste venituri, fiindcă nu am posibilitatea şi competenţa legală. Aceste venituri nu pot fi cele legal obţinute de mine în decursul carierei militare, având în vedere modul în care militari şi civili fără competente legale în domeniul arhivelor, finanţelor, resurselor umane şi I.T au fotografiat/xeroxat aşa-zisele state de plată a soldelor, dar şi ţinând cont de faptul ca statele de plată cu primele trimestriale şi anuale nu mai exista în totalitate, datorita duratei scurte de arhivare (5-10 ani, în unele cazuri).

31. Având în vedere prevederile Sentinţelor civile nr. 338/28.09.2010 şi nr. 443 din 23.11.2010 Curţii de Apel Cluj am transmis prin poştă către Serviciul Pensii Militare şi Drepturi Sociale a Ministerului Apărării Naţionale,pe data de ………………., cu scrisoarea cu valoare ……………………………. (Anexa nr. 8), o adresă, la care am anexat adeverinţa de venit nr. ........ .................................., cu menţiunea - ……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

32. Ori, este nelegal şi imoral să fiu sancţionat prin luarea în considerare a salariului mediu brut pe economie fiind invocată lipsa datelor în baza cărora să se facă recalcularea, lipsuri care nu îmi pot fi imputate, în condiţiile în care instituţia militară care deţine datele de recalculare este de fapt ea însăşi răspunzătoare de recalcularea pensiilor.

Regula instituita de art.5 alin 4 din Legea 119/2010 la stabilirea pensiei o constituie folosirea veniturilor de natura salariala pentru stagiile de cotizare, iar exceptia o constitie, salariul mediu brut pe economie.

Recalcularea pensiei pe baza exceptiei invocate de lege (venitul mediu brut), este nelegala si constituie un abuz, din partea emitentului deciziei de pensie.

33. Recalcularea pensiei pe baza venitului mediu brut pe economie, integral sau parţial (perioadele indicate cu zero din adeverinţe), este echivalentul unei degradări militare – „pedeapsă” suplimentară prevăzută doar de legea penală.

Astfel, potrivit art. 69 din Legea 80/1995 - Degradarea militară se aplică, în condiţiile prevăzute de legea penală, cadrelor militare în activitate, în rezervă şi în retragere, condamnate la pedeapsa complementară a degradării militare prin hotărâre judecătorească, iar potrivit ART. 67 Cod Penal - Degradarea militară este definită ca: „Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă. Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari şi rezervişti, dacă pedeapsa principala stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă.

Degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari şi rezervişti pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă pedeapsa principală stabilită este de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani.

34. În data de ……………………. am notificat Serviciul Pensii Militare şi Drepturi Sociale a Ministerului Apărării Naţionale, cu scrisoarea nr. …………….. (Anexa nr.10) să nu îmi recalculeze pensia pe baza salariului mediu brut pe economie,cu consecinţa păstrării în plată a pensiei stabilite prin Decizia nr. …………………. iar emiterea noii decizii, în acest context, dovedeşte reaua credință a Direcţiei Financiar Contabile- Serviciul Pensii Militare şi Drepturi Sociale (Casa de Pensii Sectorială) a Ministerului Apărării Naţionale.

35. Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, schimbarea temeiului juridic în care mi-a fost acordată pensia obţinută în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Decizia de pensionare pe care înţeleg să o contest, precum şi diminuarea cuantumului pensiei mele pentru motivele mai sus prezentate, este neconstituţională, reprezentând un abuz din partea Direcţiei Financiar Contabile- Serviciul Pensii Militare şi Drepturi Sociale (Casa de Pensii Sectorială) a Ministerului Apărării Naţionale cu încălcarea gravă a legislaţiei în domeniu.

36. Casa de Pensii se află în afara prevederilor legale, neţinând cont chiar de prevederile art. 7 din Legea nr.119/2010 şi ale art. 95, 169 alin (1), (2) şi (3), 180 alin.(6) şi (7) din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

37. Prin emiterea Deciziei nr. …………. din …………… de recalculare a pensiei subsemnatului de către Direcţia Financiar Contabilă- Serviciul Pensii Militare şi Drepturi Sociale (Casa de Pensii Sectorială) a Ministerului Apărării Naţionale, consider că am fost vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a anula această Decizie ca fiind nelegală, eronat emisă şi emiterea unei noi decizii cu menţinerea în plată a pensiei şi a cuantumului pensiei stabilit conform Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, drept de pensie acordat legal de statul român în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte.

38. Decizia de pensie nr. ……………… din ……………… este nelegală pentru că Legea 119/2010, în baza căreia a fost emisă, nu abrogă Legea 80/1995 şi Legea 164/2001.

Practic, Legea 119/2010 anulează conţinutul şi efectele acestor 2 legi.

Astfel, potrivit art. 3 din Legea 80/1995 – „Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege”.

Gradul militar este proprietate, are conţinut patrimonial, iar coeficientul de grad mi s-a luat în calcul la stabilirea pensiei militare conform Legii 164/2001.

Prin transformarea pensiei militare, stabilita în baza Legii 164/2001, în pensie pe baza principiilor Legii 19/2000, conform Legii 119/2010, sunt degradat militar, nelegal şi abuziv, contrar dispoziţiilor legale anterior menţionate, în sensul ca nu mai beneficiez de prevederile:

- Art. 11 Legea 80/1995

(1) Cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere au dreptul la pensie militara potrivit legii.

(2) Partea din pensie corespunzătoare soldei de grad se actualizează permanent potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate.

- Art. 48 din Legea 164/2001

(1) Cuantumul pensiilor militare se actualizează după cum urmează:

a) ori de câte ori se majorează solda de grad şi/sau solda funcţiei maxime/salariul de bază al funcţiei îndeplinite/indemnizaţia lunară ale cadrelor militare în activitate, potrivit gradului militar şi funcţiei maxime avute la data trecerii în rezervă, în raport cu procentul de stabilire a pensiei în condiţiile prevăzute la art. 22 - 25, 33 şi art. 78 alin. (1).

Nebeneficiind de aceste dispoziţii legale, mi se aduce un prejudiciu financiar important până la data încetării de drept a pensiei legal stabilite în temeiul Legii 164/2001.

39. Decizia nr. ………….din …………… este nelegală pentru că perioada pentru contribuţie suplimentară este acum de ……. . ani , faţă de ……………… în decizie de pensionar nr. ……………din ………………..

Faţă de toate cele de mai sus solicit:

A. ÎN PRINCIPAL:

· Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

B. ÎN SUBSIDIAR:

· În măsura în care veţi respinge primul capăt de cerere, contest cuantumul pensiei.

Anexez:

1) Anexa 1- copie decizie nr. ………. din …………….. de recalculare a pensiei, 1(unu) exemplar, 1(una) file;

2) Anexa 2- copie plic decizie nr. ………… din ………….. de recalculare a pensiei, 1(unu) exemplar, 1(una) file;

3) Anexa 3- copie decizie nr. ………….. din ……………… de stabilire a pensiei conform Legii nr.164/2001, 1(unu) exemplar, 1(una) file;

4) Anexa 4- copie cupon mandat de plată a drepturilor de pensie după Legea 164/2001, 1(unu) exemplar, 1(una) file;

5) Anexa 5- copie cupon mandat de plată a drepturilor de pensie după Decizia nr. …………………, 1(unu) exemplar, 1(una) file;

6) Anexa 6- copie carte identitate, 1(unu) exemplar, 1(una) file;

7) Anexa 7- copie bon număr intrare cerere eliberare adeverinţă de venit CMZ …………., 1(unu) exemplar, 1(una) file;

8) Anexa 8- copie confirmare primire (………………..) adeverinţă venit de către secţia pensii militare a MApN, 1(unu) exemplar, 1(una) file;

9) Anexa 9- copie notă inventar scrisoare cu valoare ……………………., 1(unu) exemplar, 1(una) file;

10) Anexa 10- copie confirmare primire notificare ……………, 1(unu) exemplar, 1(una) file;

Prezenta contestaţie a fost redactată în 3 (trei) exemplare, din care exemplarul nr. 1 l-am trimis la Ministerului Apărării Naţionale-Comisia de Contestaţii, exemplarul nr. 2 l-am trimis la Direcţia Financiar Contabilă, Serviciul Pensii Militare şi Drepturi Sociale (Casa de Pensii Sectorială)- Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, iar exemplarul nr. 3 este la mine.

Data Semnătura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII

DIN CADRUL MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Atenţie:

- Acest model se referă la cei care au transmis adeverinţele de venit către Secţia pensii militare a MApN.

- Pe copiile documentelor anexate la contestaţie, la finalul acestora, se consemnează următoarea expresie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

- Contestaţia se citeşte foarte atent şi se individualizează, în funcţie de situaţia fiecărui pensionar şi se elimină situaţiile care nu corespund.