luni, 6 septembrie 2010

Extras din Legea 19/2000

Legea 19/2000.( extras)

ART. 86 (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile calendaristice de la data depunerii cererii.
(2) Decizia casei teritoriale de pensii cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.
(3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică în scris atât persoanei care a solicitat pensionarea, cât şi angajatorului, în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.
ART. 87 (1) Decizia emisa in conditiile art. 86 alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta in a carei raza teritoriala se afla domiciliul asiguratului, in termen de 45 de zile de la comunicare.
(2) Decizia emisă în condiţiile art. 86 alin. (1) poate fi anulată, la cererea titularului, în termen de 45 de zile de la comunicare. (????????)
ART. 180 (6) Cuantumul pensiilor se stabileste pe baza prevederilor art. 76, luandu-se in considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, dupa caz, ce va fi stabilit conform alin. (2), (3), (5) si (5^1).
(7) In situatia in care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decat cel stabilit in baza legislatiei anterioare, se pastreaza in plata cuantumul avantajos.